Liikmeks saamine

Liikmeks saamise kord ja tingimused


Kiwanis Tallinna Klubi liikmed on aktiivsed ja lõbusad.

Klubi üritused toimuvad 2-3x kuus, ning annavad oma panuse sisulisse tegevusse klubi eesmärkide saavutamisel.

Erinevalt mitmetest teistest sarnastest klubidest maailmas, on Kiwanise liikmeteks oodatud nii mehed kui naised.

Klubi liikme igaaastane liikmemaks on 120€, mida saab tasuda igakuiselt (ehk siis 10€ / kuus).


Info liikmeksastumise kohta:

Tulevased aktiivliikmed loetakse valituks ainult kutsete alusel, kasutades järgmist korda:

Liikmeks astuda soovija peab olema osalenud vähemalt kolmel klubi üritusel või koosolekul. Seejärel:

(a) Tuleb esitada avaldus liikmeksastumise soovi kohta koos vähemalt ühe lugupeetud ja hinnatud

liikme toetusallkirjaga.

(b) Avaldus liikmeksastumise soovi kohta edastatakse Direktorite Kogule.

(c) Direktorite Kogu istungil hääletatakse taotleja liikmeks kahe kolmandiku (2/3) häälteenamusega

hetkekvoorumist.

(d) Peale Direktorite Kogu heakskiitvat otsust teatatakse viimasest uuele liikmele kirjalikult.


Seejärel tuleb uuel liikmel tasuda sisseastumismaks €15. Liikmeks vastuvõtmise ametlikuks

kuupäevaks loetakse päeva, mil eelpool toodud nõuded on täidetud.

Kiwanis