Liitu!

Liitu!

Tulevased aktiivliikmed loetakse valituks liikmeks ainult kutsete alusel.

Liikmeks astuda soovija peab olema osalenud vähemalt kolmel klubi üritusel või koosolekul.

Seejärel:
(a) Tuleb esitada avaldus liikmeksastumise soovi kohta koos vähemalt ühe (1) lugupeetud ja hinnatud liikme toetusallkirjaga, mis esitatakse Sekretärile või Liikmeskonna Arengu Komiteele.

(b) Avaldus liikmeksastumise soovi kohta edastatakse Direktorite Kogule.

(d) Direktorite   Kogu    istungil    hääletatakse   taotleja    liikmeks    kahe   kolmandiku (2/3) häälteenamusega hetkekvoorumist.

(e)  Peale Direktorite Kogu heakskiitvat otsust teatatakse viimasest uuele ja ülekantud liikmele kirjalikult. Seejärel tuleb uuel liikmel tasuda sisseastumismaks €15. Liikmeks vastuvõtmise ametlikuks kuupäevaks loetakse  päeva, mil eelpool toodud nõuded on täidetud.

Klubi liikme igaastane liikmemaks on 120 Eurot, mida saab tasuda igakuiselt (ehk siis 10 Eurot kuus).

Kiwanis